ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene gegevens

Bedrijfnaam:
Vestigingsadres:

Telefoon:
E-mail:
Website:
Inschrijfnummer KvK:

Skin Tech Pharma Group BNLX B.V.
Sitiopark 13
3941 PP  DOORN
0343 – 235100
customerservice@skintechpharma.nl
www.skintechpharma.nl
64364305

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. (hierna: STPG BNLX) levert producten aan eindgebruikers via een webwinkelmodule.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten van STPG BNLX (in rechtsbetrekkingen met eindgebruikers) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden(hierna: algemene voorwaarden) van toepassing.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van STPG BNLX worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door STPG BNLX ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van STPG BNLX zijn vrijblijvend en STPG BNLX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod (ongeacht de vorm waarin het aanbod wordt gedaan) binden STPG BNLX niet.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door STPG BNLX. STPG BNLX is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt STPG BNLX dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Tijdens het bestelproces worden in het besteloverzicht de van toepassing zijnde verzendkosten en de totaalprijs van de bestelling getoond, waarna de bestelling kan worden goedgekeurd en geplaatst.

3.2 Betaling dient te geschieden op het moment van bestellen (via Ideal of Bancontact).

3.3 Betaling kan geschieden op een van de wijzen, zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen hierbij nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Indien dit laatste het geval is, wordt dit vermeld in de winkelwagen, alvorens de bestelling kan worden goedgekeurd en geplaatst.

Artikel 4. Levering

4.1 Het streven van STPG BNLX is om levering van een bestelling binnen 3-4 werkdagen na plaatsing, dan wel betaling, in geval van betaling vooraf, te realiseren. Indien door omstandigheden de bestelling, of een gedeelte ervan, niet binnen 30 dagen kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan binnen 2-3 werkdagen bericht en heeft deze in dit geval het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In geval dat de bestelling niet wordt geannuleerd, geeft overschrijding van enige leveringstermijn echter geen recht op schadevergoeding.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper.

Artikel 5. Eigendoms-voorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen de koper op grond van enige overeenkomst aan STPG BNLX verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door STPG BNLX geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Herroepingsrecht consument

7.1 Een consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) heeft het wettelijk recht om een door de consument met STPG BNLX gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, binnen de bedenktijd, d.w.z.: veertien (14) dagen nadat de consument of een door de consument aangewezen derde (de) (alle) op grond van de overeenkomst door Skin Tech te leveren product(en) heeft ontvangen.

7.2 Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht kan de consument gebruik maken van het volgende door de consument (nader ingevulde) modelformulier voor herroeping (ook te downloaden via deze link : bijlage 1, sectie B.) U vult dit formulier alleen in als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Skin Tech Pharma Group BNLX B.V.,
Moersbergselaan 17,
3941 BW DOORN
e-mail: customerservice@skintechpharma.nl

Ik, [naam]_______________________________________ deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep:

____________________________________________________________[naam product]

Besteld op ____________ en ontvangen op_________Factuurnummer__________

Naam: ______________________________________

Adres:_______________________________________

PC/Plaats: ___________________________________

Email adres:__________________________________

Handtekening: Datum:

7.3 De consument kan het gebruik van het herroepingsrecht ook op andere ondubbelzinnige wijze binnen de bedenktermijn aan STPG BNLX kenbaar maken.

7.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de consument de desbetreffende za(a)k(en) terug, of overhandigt de consument deze aan (een gemachtigde van) STPG BNLX. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als de consument het zaak terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

7.5 De kosten voor het terugzenden van de za(a)k(en) komen voor rekening van de consument.

7.6 STPG BNLX zal alle van de consument ter zake de herroepen overeenkomst(en) ontvangen betalingen aan de consument vergoeden, indien en voor zover de consument rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht en STPG BNLX de desbetreffende za(a)k(en) tijdig van de consument retour heeft ontvangen, of de consument heeft aangetoond dat de consument de producten tijdig in ongebruikte staat heeft teruggezonden en indien het product verzegeld is, deze verzegeling niet is verbroken.

7.7 STPG BNLX is jegens de consument die het in dit artikel beschreven herroepingsrecht uitoefent, niet gehouden leveringskosten terug te betalen als de consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere dan de voor STPG BNLX aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.

7.8 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 8. STPG BNLX is geen producent

STPG BNLX is niet de producent van de door haar te leveren artikelen.

Artikel 9. Conformiteit

Op grond van de wet dienen door STPG BNLX op grond van een overeenkomst te leveren zaken aan de desbetreffende overeenkomst te beantwoorden (artikel 7:17 BW). De door STPG BNLX te leveren zaken zijn slechts geschikt voor normaal gebruik, en zijn derhalve niet geschikt voor gebruik dat afwijkt van de instructies in de bijsluiter. STPG BNLX verschaft geen aanvullende garantie op door haar geleverde zaken.

Artikel 10. Bestellingen/ communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en STPG BNLX, is STPG BNLX niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van STPG BNLX.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft STPG BNLX in geval  van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat STPG BNLX gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan STPG BNLX kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12.
Diversen

12.1 Indien de koper aan STPG BNLX schriftelijk opgave doet van een adres, is STPG BNLX gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tot het moment dat de koper aan STPG BNLX schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 STPG BNLX beoogt met deze voorwaarden niet af te wijken van enige toepasselijke dwingendrechtelijke bepaling. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met STPG BNLX desalniettemin in strijd mocht blijken te zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door STPG BNLX vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling.

12.3 STPG BNLX is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Klachten, inspectieplicht , beperking aansprakelijkheid, geschillen

13.1 De koper heeft de verplichting om de geleverde goederen bij aflevering onmiddellijk te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken (zoals beschadiging of verkeerd geleverde goederen) onmiddellijk schriftelijk te melden aan STPG BNLX.

13.2 Indien de koper een klacht heeft betreffende de gesloten overeenkomst, dan wel de uitvoering ervan, kan deze contact opnemen met STPG BNLX via het adres, telefoonnummer of email-adres zoals vermeld aan het begin van deze voorwaarden.

13.3 Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen afgehandeld. In geval een klacht, door omstandigheden, niet binnen 30 dagen kan worden afgehandeld, ontvangt de koper hiervan tijdig, doch uiterlijk binnen 30 dagen na melding van de klacht bericht, waarbij de koper tevens wordt geïnformeerd over de vertragingsduur.

13.4 In geval de koper het niet eens is met de afhandeling van zijn klacht, kan deze het geschil, met inachtneming van de overige inhoud van deze algemene voorwaarden , voorleggen aan de bevoegde rechter.

13.5 STPG BNLX is niet eerder in verzuim dan nadat zij daartoe deugdelijk schriftelijk in gebreke zal zijn gesteld

13.6 Indien is aangetoond dat de producten op het moment van aflevering niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft STPG BNLX de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde ervan te restitueren.

13.7 STPG BNLX is niet aansprakelijk voor materiële schade direct of indirect aan goederen van de koper en van derden, voor zover de betreffende schade is veroorzaakt hetzij door gebreken in de geleverde goederen hetzij door een aan STPG BNLX toerekenbare tekortkoming van personen of van zaken waarvan STPG BNLX zich bedient in verband met de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst.Alle aanspraken tegen STPG vervallen één jaar nadat de desbetreffende bestelling waarop deze aanspraken betrekking hebben, door STPG is geleverd of had moeten worden geleverd

13.9 Een koper die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

13.10 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de koper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.11 De bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft STPG BNLX het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt door advocatenkantoor Both, voor het laatst aangepast op  4 december 2018 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

SkinTech® cosmeceuticals worden voortaan geleverd door QSkin

Skin Tech Pharma Group BNLX besteedt vanaf 1 december 2023 de verkoop van de SkinTech® cosmeceuticals uit aan QSkin B.V. 

Wat merk jij daarvan?
Niet zoveel. Als je op deze site op ‘webwinkel’ klikt, word je automatisch doorgelinkt naar de webwinkel van QSkin. Daar vind je dezelfde categorieën en producten als voorheen en kun je even makkelijk bestellen als altijd. Alleen de kleuren zijn wat anders dan je misschien gewend was. 
(Had je al een Skin Tech-account? Dan kreeg je van ons een mail dat je je accountgegevens misschien moet aanpassen bij je volgende bestelling.)

We zien je graag terug in de QSkin-shop!